Nasze bezpłatne czteroletnie niepubliczne liceum ogólnokształcące czeka na absolwentów szkoły podstawowej.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się 15 czerwca 2020r. za pomocą systemu rekrutacji Vulcan.

 

 

Szkoła oferuje:

 

1. Pierwszy rok nauki – realizacja podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

 

Zakres podstawowy:

– wiedza o kulturze
– wiedza o społeczeństwie
– geografia
– biologia
– chemia
– fizyka
– informatyka
– edukacja dla bezpieczeństwa
– religia
– historia
– podstawy przedsiębiorczości
– wychowanie fizyczne
– godzina z wychowawcą

Od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym jest możliwa realizacja przedmiotów:

– język polski
– język nowożytny
– matematyka

 

2. Drugi  rok nauki – uczeń wybiera wiodący język obcy nowożytny w zwiększonej liczbie godzin i drugi język obcy nowożytny w liczbie godzin dostosowany do potrzeb.

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym ( od 2 do 5 dowolnie wybrane):

– język polski
– język obcy nowożytny
– historia
– matematyka
– wiedza o społeczeństwie
– geografia
– biologia
– chemia
– fizyka
– informatyka
– filozofia
– historia sztuki

 

W każdym roku edukacji proponujemy:

 

Lektoratowy system nauki języków obcych

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyklasowych wyłonionych na podstawie znajomości języka, uczniowie zainteresowani językiem francuskim są przygotowywani do państwowego egzaminu z języka DELF.

 

Wymiany Międzynarodowe

Szkoła prowadzi od 2005 roku stałą wymianę ze szkołą w Metz (Francja), a od 2012 wymianę ze szkołą w Norden (Niemcy). Ponad to uczniowie brali udział w projektach Comenius, Erasmus, Erasmus+. Każdy uczeń może kilkakrotnie w cyklu edukacyjnym uczestniczyć w warsztatach zagranicznych i wymianach międzynarodowych.

 

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim

Szkoła podpisała umowę z Wydziałami: Nauk o Ziemi, Filologicznym, Teologicznym oraz Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii.

W ramach porozumienia uczniowie uczestniczą w zajęciach i konferencjach naukowych. Uczelnia patronuje konkursom i imprezom organizowanym na terenie szkoły, w ramach których odbywają się wykłady i zajęcia prowadzone przez pracowników uczelni.

 

Przedsięwzięcie oswoić maturę

Przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez dodatkowe zajęcia, egzaminy próbne

 

Edukację dostosowaną do potrzeb indywidualnych każdego ucznia

Nauczanie odbywa się w małych klasach, uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych – profesjonalne koło teatralne, wyjścia do teatrów, wycieczki zgodne z rozszerzeniami.

 

Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu

 


 Kryteria rekrutacji:

 

 1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 4. Kandydat wypełnia kwestionariusz przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 5. W systemie rekrutacji kandydat posługuje się kserokopią lub oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę:

  a) Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty w następujący sposób: każdy procent z języka polskiego i matematyki odpowiada 0,35pkt, natomiast z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3pkt czyli z całości egzaminu z języka polskiego i matematyki maksymalnie można uzyskać 35 pkt, a z języka obcego nowożytnego 30 pkt z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  b) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału: historii i języka obcego – KLO maksymalnie można uzyskać 72pkt.

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  – 7pkt

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3pkt

 1. Uczniowie są przyjmowani do KLO  w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc (18 osób).
 2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów o przyjęciu do KLO w Dąbrowie Górniczej będzie decydowała ocena z zachowania.
 3. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na drzwiach wejściowych list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do Katolickiego Liceum.
 4. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
TERMIN POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REKRUTACJI ZGODNY Z TERMINARZEM WYDANYM PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

 1. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na drzwiach wejściowych list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do Katolickiego Liceum.
 2. Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje nie dopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.


 

Harmonogram rekrutacji do czteroletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im św Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej  na rok szkolny 2020/2021

 

 • od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. (do godziny 15:00) – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły.
 • 26 czerwca – 10 lipca 2020r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej.
 • 31 lipca – 4 sierpnia 2020r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
 • 12 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • 19 sierpnia 2020r. (do godz. 14:00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Wymagane dokumenty, które kandydat dostarcza po przyjęciu do szkoły:

 

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia,
 • 1 zdjęcie