1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity DzU Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z poźn. zm.)
2.Ustawa DzU z dnia 16 marca 2015 r. poz. 357 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
3.Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. DzU 2014 r. poz. 478 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
4.Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm).
5. Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej od §33 do §42.

1. Regulamin ustala zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów w trzyletnim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej.
2. Do średniej ocen będą wliczone stopnie z religii, a także stopnie na koniec roku z wszystkich dodatkowych przedmiotów.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
b) pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie do dalszej pracy,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Oceny dokonują nauczyciele, dając jednocześnie informację rodzicom, wychowawcy klasy oraz Dyrektorowi szkoły o postępach uczniów w nauce.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych),
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c) bieżące ocenianie, które ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć oraz klasyfikowanie śródroczne,
d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania,
f) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
g) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
2. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania.
3. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych),
przekazywane na bieżąco przez dziennik elektroniczny.
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu podczas indywidualnych konsultacji bądź zebrania z wychowawcą .

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu.
2. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel powinien dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub trudności w uczeniu się.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń bierze się także pod uwagę jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej może zwolnić ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

KLASYFIKOWANIE

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 8, oraz oceny zachowania według zasad określonych w § 13.
2. Na 30 dni przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę klasy. Wychowawca przekazuje informację rodzicom podczas zebrania lub listem poleconym. Rodzice zobowiązani są podpisem poświadczyć zapoznanie się z informacją o zagrożeniu oceną niedostateczną.
3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
4. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem (z uzasadnieniem) do nauczyciela określonego przedmiotu w celu przeprowadzenia procedury zmiany oceny rocznej na wyższą niż proponowana. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu, z przebiegu którego sporządza protokół. Ostateczna ocena nie może być niższa niż pierwotnie proponowana.

OCENIANIE

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne roczne począwszy od klasy pierwszej ustala się w stopniach według następującej skali:
– stopień celujący 6
– stopień bardzo dobry 5
– stopień dobry 4
– stopień dostateczny 3
– stopień dopuszczający 2
– stopień niedostateczny 1
2. Rodzice są informowani o bieżących ocenach dziecka przez dziennik elektroniczny.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę z zachowania.
4. Informacja na temat rozwoju ucznia, jego postępach i ewentualnych problemach w nauce jest przekazywana rodzicom w czasie konsultacji i semestralnych zebrań.
5. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy kontroli:
• odpowiedzi ustne
• prace pisemne: prace klasowe (sprawdziany, testy) przewidziane w planie realizacji programu nauczania. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w szkole. Oceny z prac pisemnych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, a prace przechowuje do końca danego roku szkolnego. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w PSO.
• kartkówki z trzech ostatnich tematów (trwają 10-20 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu)
• prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne, wypracowania, maturalne karty pracy,
• referaty, prezentacje,
• aktywność na lekcji,
• prace domowe,
• matury próbne.

WYMAGANIA PROGRAMOWE

1. Każdy nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany przedstawić uczniom na początku roku szkolnego szczegółowe zasady oceniania (kryteria) z danego przedmiotu.
Zasady ogólne dla poszczególnych stopni:
a) ocena niedostateczna:
– uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń
– nie opanował podstawowych umiejętności, a poważne braki w wiadomościach
uniemożliwiają dalsze kształcenie i rozwijanie umiejętności
b) ocena dopuszczająca:
– uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające
zastosowania podstawowych umiejętności,
– ma wiadomości niepełne, ale istnieje możliwość usunięcia braków,
c) ocena dostateczna:
– uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
– potrafi samodzielnie wykonać proste zadania,
– podczas lekcji wykazuje się zadowalającą aktywnością,
– opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień,
d) ocena dobra:
– uczeń potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
– umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
– jest aktywny podczas lekcji ,
– opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,
e) ocena bardzo dobra:
– uczeń sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji,
– samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela,
– potrafi powiązać wiedzę z różnych dziedzin,
– bierze aktywny udział w lekcjach,
– opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym,
f) ocena celująca:
– uczeń potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości w różnych źródłach informacji,
– systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, co ma swoje odzwierciedlenie w ocenach cząstkowych,
– samodzielnie rozwiązuje problemy zarówno podczas lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej,
– potrafi uzasadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji,
– roczną ocenę z przedmiotu może otrzymać tylko uczeń, który z danego przedmiotu otrzymał co najmniej bardzo dobra ocenę semestralną,
– uczeń celująco wykonuje prace dodatkowe (prezentacje, referaty) w ciągu całego roku szkolnego,
– laureaci przedmiotowych konkursów wojewódzkich podlegają zasadom kuratoryjnym,
– uczeń, który osiąga wybitne lub bardzo dobre wyniki (miejsca 1 – 3) w różnorodnych konkursach na poziomie miejskim i ogólnopolskim może również otrzymać ocenę celującą z przedmiotu,
– uczeń, który posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania będący efektem samodzielnej pracy wynikającej z indywidualnych zainteresowań.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki poza szkołą.
5. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, skierowaną na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed radą klasyfikacyjną, Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego. Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (do końca sierpnia). Termin egzaminu podaje wychowawca przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje część ustną i pisemną. Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen zawartych w niniejszym regulaminie. Na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali zamieszczonej w niniejszym regulaminie.
8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego musi zawierać: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocenę ustaloną w wyniku egzaminu, zwięzłą notatkę z wypowiedzi ustnej ucznia. Praca pisemna ucznia stanowi załącznik do protokołu. Protokół z załącznikami jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.
11. Od oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą odwołać się w formie pisemnej w terminie trzech dni od daty egzaminu do Dyrektora Szkoły, który wyznacza termin egzaminu poprawkowego i powołuje komisję egzaminacyjną zgodnie z § 12 pkt 3.
12. Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie.
13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
15. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 14 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
16. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko, kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
17. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
19. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

PROMOWANIE

1. Uczeń klasy I – III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. l albo 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczeń kończy liceum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 5;
7. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 6 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
8. Uczeń po zakończeniu nauki w liceum może przystąpić do egzaminu maturalnego.
9. Termin egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
10. Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz sposób jego przeprowadzania ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, iż zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej.
12. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna z zachowania.
13. Ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną) z zajęć edukacyjnych ustala się jako średnią ważoną wszystkich ocen bieżących zapisanych w dzienniku elektronicznym, zgodnie z załącznikiem nr 1.
14. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkich otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,
d) podczas egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenie na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie może być zgłoszone w terminie 5 dni od zakończenia zajęć w I semestrze i końca roku szkolnego 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa powyżej, dyrektor uzgadnia z rodzicami
4. Dyrektor szkoły, po ustaleniu zasadności wniosku powołuje komisje w celu
przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności i wiadomości
5. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel tej szkoły zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący tej komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c) nauczyciela prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
6. Nauczyciel, którym mowa w punkcie 2 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego te same zajęcia edukacyjne. Jeśli jest to nauczyciel innej szkoły musi to nastąpić za zgoda dyrektora tej szkoły
7. Sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej
8. Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny na koniec roku szkolnego, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Egzamin taki może zdawać uczeń z jednego przedmiotu lub w uzasadnionych przypadkach z dwóch
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania i pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu i ustalona ocenę, pracę pisemna ucznia oraz zwięzłe informacje o odpowiedziach ucznia
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa powyżej może do niego przystąpić w innym wyznaczonym przez dyrektora terminie

OCENA ZACHOWANIA

1. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania i regulaminem zachowania w miesiącu wrześniu (na pierwszym spotkaniu z rodzicami).
2. Wychowawca ustala jedną ocenę z zachowania, która uwzględnia:

• wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
• postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
• dbałość o honor i tradycje szkoły,
• dbałość o piękno mowy ojczystej,
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
• godne, kulturalne zachowanie się w szkole poza nią,
• okazywanie szacunku innym osobom.

OCENA SEMESTRALNA/ROCZNA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W związku z wdrożeniem w Katolickim Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej dziennika elektronicznego zmianie uległ system oceniania. Podstawą do wystawienia oceny semstralnej/końcoworocznej ze wszystkich zajęć edukacyjnych jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. System ten pozwala w
sposób jednoznaczny wystawić ocenę semestralną i roczną. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie odczytać średnią ważoną z otrzymanych ocen. Przyjęcie w szkole WSO opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi wystawianej oceny ma na celu:
• ujednolicenie systemu oceniania,
• podwyższenie jakości oceniania,
• motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy.

OCENA WAŻONA

1. Ocenę semestralną /końcoworoczną ustala się jako średnią ważoną z bieżących ocen zapisanych w dzienniku elektronicznym, którym przypisane zostały wagi przez nauczycieli zajęć edukacyjnych.
2. Wagi dla poszczególnych form aktywności przypisują nauczyciele przedmiotów i są zamieszczone w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
3. Przedmiotowe Systemy Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
4. Nauczyciele są zobowiązani do przedstawienia treści Przedmiotowych Systemów Oceniania uczniom oraz ich rodzicom/prawnym opiekunom na początku zajęć edukacyjnych w każdym roku szkolnym.

6. Uczniowi, który zdawał egzamin klasyfikacyjny aby uzyskać semestralną/roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu ustala się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
7. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP bierze się pod uwagę indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni.

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
UCZNIA W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SPSK
IM. ŚW. BRATA ALBERTA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity DzU Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z poźn. zm.),
2.Ustawa DzU z dnia 16 marca 2015 r. poz. 357 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
3.Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. DzU 2014 r. poz. 478 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,
4.Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm)
5.Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

ZASADY OCENIANIA:

Zgodnie z §13 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać następujące obszary:
• wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
• postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
• dbałość o honor i tradycje szkoły,
• dbałość o piękno mowy ojczystej,
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
• godne, kulturalne zachowanie się w szkole poza nią,
• okazywanie szacunku innym osobom.

1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami punktowego oceniania zachowania uczniów na pierwszym zebraniu.
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest dokonanie wpisów do dziennika elektronicznego punktów odpowiadającym uwagom i pochwałom (w skali od 1 do 6) na bieżąco.
3. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: spełnianie obowiązków szkolnych, kulturę osobistą, zaangażowanie w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych (m. in. postawa wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych).
4. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii innych nauczycieli i pracowników szkoły. Wychowawca powinien wziąć pod uwagę elementy samooceny ucznia.
5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
6. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od ilości uzyskanych punktów.
7. W przypadku, gdy uczniowi grozi naganna ocena zachowania, obowiązkiem
wychowawcy jest poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów na miesiąc przed zakończeniem semestru i roku szkolnego.
8. Uczeń lub  jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone zgodnie z zasadami WSO.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
10. Za zachowanie ucznia poza terenem szkoły, przed lub po skończonych zajęciach edukacyjnych odpowiadają głównie rodzice lub prawni opiekunowie.
11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu wdanej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania.

PUNKTY ZA ZACHOWANIE PRZYZNAWANE SĄ NA BIEŻĄCO I OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

Punkty z wagą 1:
• frekwencja oceniana będzie co miesiąc przez wychowawców według kryteriów:
– godziny nieusprawiedliwione:
0 – godzin nieusprawiedliwionych 6 punktów
1 – 2 godziny nieusprawiedliwione 5 punktów
3 – 4 godziny nieusprawiedliwione 4 punktów
5 – 6 godzin nieusprawiedliwionych 3 punktów
7 – 8 godzin nieusprawiedliwionych 2 punktów
9 i więcej godzin nieusprawiedliwionych 1 punktów
– spóźnienia:
0 – spóźnień 6 punktów
1 – 2 spóźnienia 5 punktów
3 – 4 spóźnienia 4 punktów
5 – 6 spóźnień 3 punktów
7 – 8 spóźnień 2 punktów
9 i więcej spóźnień 1 punktów
Punkty z wagą 2:
• przestrzeganie zasad stroju szkolnego – strój galowy podczas uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Patronalnego Szkoły, Dnia Edukacji Narodowej i różnych akademii, itp.

Zachowanie negatywne oceniane na 1 punkt (waga oceny):
• ucieczka z lekcji (2)
• używanie telefonu podczas lekcji bez pozwolenia nauczyciela (1)
• celowe unikanie obecności na szkolnej modlitwie (1)
• jedzenie podczas lekcji, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków- zalecenie lekarza (1)
• samowolne opuszczanie klasy podczas zajęć, za wyjątkiem uzasadnionych
przypadków- zalecenie lekarza (2)
• przebywanie w klasie na przerwie bez zgody nauczyciela (1)
• przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej) (2)
• niewykonanie poleceń nauczyciela (1)
• wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji (3)
• spóźnienia na zbiórki podczas wycieczek szkolnych (1)
• nieodpowiedni strój niezgodny ze statutem szkoły: makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, tatuaże, koszulki z symbolami rasistowskimi, wulgarnymi napisami, obscenicznymi rysunkami, zbyt krótkie spódnice, koszulki, bluzki z dużymi dekoltami ukazujące bieliznę itp.(1) .
Uczniowie pełnoletni nie mogą samodzielnie usprawiedliwiać swoich nieobecności na zajęciach.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

Punkty z wagą 1:
• zaangażowanie w akcje charytatywne,
• praca na rzecz klasy/ szkoły, np. wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe, przygotowanie imprez klasowych itp.
Punkty z wagą 2:
• wypełnianie obowiązków związanych z funkcją pełnioną w szkole/klasie, np.
dyżurnego, skarbnika, przewodniczącego itp.
Punkty z wagą 3:
• opieka nad szkolnymi zwierzątkami;

Zachowanie negatywne oceniane na 1 punkt (waga oceny):
• nagrywanie lub fotografowanie kolegi/koleżanki bez jego/jej zgody (3),
• działania w Internecie zagrażające dobremu imieniu kolegi/koleżanki, w tym związane z portalami społecznościowymi (3)

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:

Punkty z wagą 1:
• zaangażowanie w przedsięwzięcia szkolne związane z wychowaniem patriotycznym, w tym udział w Ognisku Patriotyzmu, akademiach i konkursach o patronie szkoły lub innych postaciach mających znaczenie dla historii Polski lub Kościoła;
Punkty z wagą 2:
• udział w poczcie sztandarowym i reprezentowanie szkoły w miejskich uroczystościach;
Punkty z wagą 3:
• inicjatywy własne mające na celu kultywowanie tradycji szkolnych oraz postaw patriotycznych wśród rówieśników,
• aktywny udział w pracach szkolnej scholi;

Zachowanie negatywne oceniane na 1 punk (waga oceny):
• korzystanie z telefonu podczas mszy, modlitwy, akademii, wykładów, spotkań, w tym słuchanie muzyki oraz rozmowy (2)
• wyśmiewanie się z symboli narodowych i religijnych (2)
• bezczeszczenie symboli narodowych i religijnych (3)

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:

Punkty z wagą 1:
• przygotowanie szkolnych gazetek ściennych, redagowanie szkolnej gazetki „The Katol Times”
Punkty z wagą 2:
• udział w akademiach szkolnych (recytacja, konferansjerka),
• udział w humanistycznych konkursach przedmiotowych,
Punkty z wagą 3.
• inicjatywy własne związane z rozwijaniem czytelnictwa,
• aktywny udział w zajęciach koła teatralnego;

Zachowanie negatywne oceniane na 1 punkt (waga oceny):
• używanie wulgaryzmów w rozmowie z kolegami (1),
• niestosowne słownictwo i intonacja w rozmowie z dyrektorem i nauczycielami (2),
• wypisywanie wulgaryzmów lub rysowanie nieprzyzwoitych rysunków w zeszytach własnych, cudzych(1), a także na elementach trwałych – ścianach, toaletach, ławkach(2).

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

Punkty z wagą 1:
• aktywne sprzeciwianie się przejawom agresji i przemocy,
• udział w akcjach promujących zdrowy tryb życia,
• udział w sprzątaniu świata.
Punkty z wagą 2:
• udział w szkolnych zawodach sportowych,
Punkty z wagą 3:
• udział w zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim,
• inicjatywy własne związane z promocją zdrowego stylu życia.

Zachowanie negatywne oceniane na 1 punkt (waga oceny):
• niszczenie środowiska naturalnego (1),
• zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia (1),
• udział w bójkach, przepychankach, podstawianie nóg, wskakiwanie na plecy kolegi (2),
• współudział w znęcaniu się nad kolegami, zastraszanie (2)
• przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (2),
• zabawy niebezpiecznymi przedmiotami – petardy, kapiszony, substancje żrące, ostre przedmioty (3)
• palenie tytoniu w tym e-papierosów, picie alkoholu, namawianie (częstowanie) kolegów do spróbowania, kupowanie niedozwolonych substancji (3)
• posiadanie, rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków (3)
• niewłaściwe zachowanie w autokarze podczas wyjazdów szkolnych oraz nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na drodze publicznej (2)
• samowolne opuszczanie obiektów noclegowych na wycieczce szkolnej (3)
• samowolne oddalanie się od grupy podczas szkolnych wyjść/wycieczek (2)

6 i 7. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz okazywanie szacunku innym osobom:

Punkty z wagą 1:
• przyznanie się do błędu, przeprosiny, ewentualne zadość uczynienie za popełnione czyny, np. naprawa zniszczonych drzwi, umycie popisanych ławek
• witanie się z pracownikami oraz osobami dorosłymi spoza szkoły we właściwy
sposób, świadczący o szacunku do osób starszych;
Punkty z wagą 2:
• pomoc kolegom w nauce,
Punkty z wagą 3:
• inicjatywy własne na rzecz krzewienia kultury osobistej wśród rówieśników;

Zachowanie negatywne oceniane na 1 punkt (waga oceny):
• niszczenie mienia szkoły – rysowanie po ławkach, niszczenie ławek, krzeseł, ścian, toalet, drzwi (2)
• celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby (3)
• wulgarne odnoszenie się do kolegów, nauczycieli, obgadywanie kolegów, (2)
• intrygowanie, rzucanie oszczerstw, plotkowanie, zaczepianie kolegów (2),
• wyśmiewanie się z kolegów (2)
• pozostawianie po sobie nieporządku (1)
• przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć – rozmawianie (1), wstawanie z ławki (1), nie przestrzega kontraktu klasowego (1), inne (w zależności od formy)
• podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia, włamanie się na konto rodzica w dzienniku elektronicznym lub podawanie się za rodzica/prawnego opiekuna przez telefon (3)
• niewłaściwe zachowanie podczas obiadu na świetlicy szkolnej (1)
• aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie (2)
• kradzież lub wyłudzanie pieniędzy (3)
• zakłócanie ciszy nocnej w miejscu noclegowym podczas wycieczek szkolnych (2).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W przypadku złamania przez ucznia przepisów prawa karnego (zastraszenie, pobicie, cyberprzemoc, rozprowadzanie i posiadanie narkotyków itp.) Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy ścigania i rodziców/prawnych opiekunów.

Wewnątrzszkolny System Oceniania został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2017 r.
Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega corocznej weryfikacji.
Tekst jednolity – 2017 rok

§9 ust.2

Stopnie sprawdzianów, prac klasowych oraz testów ustala się według następującej skali:

Celujący 6 100 %
Bardzo dobry 5 85 % – 99 %
Dobry 4 70 % – 84 %
Dostateczny 3 55 % – 69 %
Dopuszczający 2 40 % – 54 %
Niedostateczny 1 0 % – 39 %

Załącznik nr 1  Ust. 5

W przypadku oceny semestralnej/rocznej nauczyciel uwzględnia ocenę sugerowaną przez komputer, zgodnie z przyjętymi w szkole ustaleniami:

ocena celująca 6 5,51 i więcej
ocena bardzo dobra 5 4,67 – 5,50
ocena dobra 4 3,67 – 4,66
ocena dostateczna 3 2,67 – 3,66
ocena dopuszczająca 2 1,75 – 2,66
ocena niedostateczna 1 1,74 lub mniej

Załącznik nr 2  Ust. 12

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

zachowanie wzorowe 5,50 – 6,00
zachowanie bardzo dobre 4,50 – 5,49
zachowanie dobre 3,50 – 4,49
zachowanie poprawne 2,50 – 3,49
zachowanie nieodpowiednie 1,50 – 2,49
zachowanie naganne 1,00 – 1,49