Dofinansowanie dla uczniów z orzeczeniem

Szanowni Państwo,

Wydział Oświaty informuje, że Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2021.

Szczegółowe zasady przyznawania przedmiotowej pomocy, z którymi należy się zapoznać, reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz.1227) oraz uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pomoc udzielana jest na wniosek :

  • Rodziców/prawnych opiekunów
  • Pełnoletniego ucznia
  • Nauczyciela
  • Pracownika socjalnego
  • Innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 7 września 2020. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz faktury zakupu materiałów. Wysokość kwoty dofinansowania: 445 zł

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu i jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego.

Tutaj można pobrać wniosek.