DOTACJA DO PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH na rok szkolny 2019/2020

DOTACJA DO PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH na rok szkolny 2019/2020
dla uczniów liceum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Rodzice uczniów klas licealnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego :
– słabowidzących,
– niesłyszących,
– słabosłyszących,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
– z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełno sprawnościami sprzężonymi
mogą uzyskać wsparcie w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników.
Wysokość dofinansowania: 445 zł.

Warunki dofinansowania:
Wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, złożony do dyrektora szkoły w terminie do 6 września 2019 r. i kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rozliczenie i zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu faktur VAT wystawionych imiennie na rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia lub rachunku do wysokości 445 zł.

Beata Szczepańska
Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK


Pliki do pobrania:

Wniosek_do_dyrektora

Rozporządzenie