Rekrutacja 2021/2022

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się 17 maja 2021r. za pomocą systemu rekrutacji Vulcan.

 

 

Nasze bezpłatne czteroletnie niepubliczne liceum ogólnokształcące czeka na absolwentów szkoły podstawowej.

 

Szkoła oferuje:

 

Pierwszy rok nauki – realizacja podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

 

Zakres podstawowy:

– język polski
– matematyka
– język angielski
– język obcy nowożytny
– geografia
– biologia
– chemia
– fizyka
– informatyka
– edukacja dla bezpieczeństwa
– religia
– historia
– muzyka/plastyka/filozofia
– wychowanie fizyczne
– godzina z wychowawcą

Od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym jest możliwa realizacja przedmiotów:

– język polski (do 5 h)
– język nowożytny (do 4 h)
– matematyka (do 4 h)

 

Od drugiego roku nauki kontynuacja podstawy programowej z przedmiotów obowiązkowych.

 

– język polski
– matematyka
– język angielski
– język obcy nowożytny
– geografia
– biologia
– chemia
– fizyka
– informatyka
– podstawy przedsiębiorczości
– religia
– historia
– wiedza o społeczeństwie
– wychowanie fizyczne
– godzina z wychowawcą

 

Drugi  rok nauki – uczeń wybiera wiodący język obcy nowożytny w zwiększonej liczbie godzin i drugi język obcy nowożytny w liczbie godzin dostosowany do potrzeb.

W pierwszej klasie uczeń wybiera przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Od drugiej klasy realizuje obowiązkowo dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:

– język polski
– język obcy nowożytny
– historia
– matematyka
– wiedza o społeczeństwie
– geografia
– biologia
– chemia
– fizyka
– informatyka
– filozofia
– historia sztuki

 

W uzasadnionym przypadku, na wniosek ucznia / rodzica liczba przedmiotów rozszerzonych może być zwiększona do 4.

 

W każdym roku edukacji proponujemy:

 

1. Lektoratowy system nauki języków obcych

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyklasowych wyłonionych na podstawie znajomości języka, uczniowie zainteresowani językiem francuskim są przygotowani do państwowego egzaminu DELF, a językiem hiszpańskim – do egzaminu państwowego DELE.

 

2. Wymiany Międzynarodowe

Szkoła prowadzi od 2005 roku stałą wymianę ze szkołą w Metz (Francja), a od 2012 wymianę ze szkołą w Norden (Niemcy). Ponad to uczniowie brali udział w projektach Erasmus+. Każdy uczeń może kilkakrotnie w cyklu edukacyjnym uczestniczyć w warsztatach zagranicznych i wymianach międzynarodowych.

 

3. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim

Szkoła podpisała umowę z Wydziałami Uniwersytetu Śląskiego: Nauk Przyrodniczych, Humanistycznym, Teologicznym oraz Nauk Ścisłych i Technicznych.

W ramach porozumienia uczniowie uczestniczą w zajęciach i konferencjach naukowych. Uczelnia patronuje konkursom i imprezom organizowanym na terenie szkoły, w ramach których odbywają się wykłady i zajęcia prowadzone przez pracowników uczelni.

 

4. Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu

 

5. Systematyczne przygotowanie do matury od klasy pierwszej poprzez dodatkowe konsultacje i egzaminy próbne

 

6. Edukację dostosowaną do potrzeb indywidualnych każdego ucznia

Nauczanie odbywa się w małych klasach, uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych – profesjonalne koło teatralne, wyjścia do teatrów, wycieczki zgodne z rozszerzeniami.

 

 

 


 Kryteria rekrutacji:

 

 1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 4. Kandydat wypełnia kwestionariusz przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 5. W systemie rekrutacji kandydat posługuje się kserokopią lub oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę:a) Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty w następujący sposób: każdy procent z języka polskiego i matematyki odpowiada 0,35pkt, natomiast z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3pkt czyli z całości egzaminu z języka polskiego i matematyki maksymalnie można uzyskać 35 pkt, a z języka obcego nowożytnego 30 pkt z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
  b) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału: historii i języka obcego – KLO maksymalnie można uzyskać 72pkt.

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  – 7pkt

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3pkt

 1. Uczniowie są przyjmowani do KLO  w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc (18 osób).
 2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów o przyjęciu do KLO w Dąbrowie Górniczej będzie decydowała ocena z zachowania.
 3. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na drzwiach wejściowych list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do Katolickiego Liceum.
 4. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
TERMIN POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REKRUTACJI ZGODNY Z TERMINARZEM WYDANYM PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

 1. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na drzwiach wejściowych list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do Katolickiego Liceum.
 2. Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje nie dopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.


 

Harmonogram rekrutacji do czteroletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im św Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej  na rok szkolny 2021/2022

 

 • od 17 maja do 2czerwca 2021r. (do godziny 15:00) –Rejestracja kandydata/ wybór preferencji, złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły.
 • od 25 czerwca – 17 lipca 2021r. – Weryfikacja zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
 • 25 czerwca – 17 lipca 2021r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 • 2lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 2lipca do 30 lipca 2021r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • 2 sierpnia 2020r. (do godz. 14:00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 

Wymagane dokumenty, które kandydat dostarcza po przyjęciu do szkoły:

 

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia,
 • 1 zdjęcie